No.2925/Ki no case
muguet du premier mai / furudouguno.2925[ 木のケース ]

H22.1×12.7×9.5
内寸 H20.3×11.5×7.7
sold out
Japan

持ち手付き
木製ケースです

さて
何を入れましょう?